Nowy Pakt o Migracji i Azylu: Nowy początek europejskiej polityki azylowej? Seminarium dla młodych naukowców, 21 maja 2021 r., Wydział Prawa i Nauk Po

W swoim orędziu o stanie Unii z 16 września 2020 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła nowe wytyczne dla Komisji, w tym "podejście skoncentrowane na człowieku i humanitarne" oraz przedstawienie "nowego paktu w sprawie imigracji". W następnym tygodniu w komunikacie z 23 września 2020 r. przedstawiono "nowy pakt w sprawie migracji i azylu". Ma to na celu "zaznaczenie nowego początku" poprzez uwzględnienie "poważnych niedociągnięć" uwypuklonych przez kryzys uchodźczy z lat 2015-2016.

Ten nowy bodziec do reformy instrumentów azylowych UE, na który z niecierpliwością czekamy, ma miejsce w szczególnie trudnym klimacie. Co prawda, próba reformy europejskiego systemu azylowego rozpoczęta przez Komisję w 2016 r. doprowadziła do porozumień politycznych w sprawie niektórych tekstów, takich jak dyrektywa "recepcyjna", rozporządzenie "kwalifikacyjne" czy utworzenie nowej agencji Unii Europejskiej ds. azylu. Jednakże w przypadku innych tekstów, takich jak te dotyczące procedury azylowej lub systemu dublińskiego, utrzymują się poważne blokady, co uniemożliwia przyjęcie poszczególnych instrumentów jako całości, ponieważ pozostają one ze sobą powiązane. W czasie, gdy pandemia Covid-19 wywiera poważny wpływ na przyjmowanie osób ubiegających się o azyl i uchodźców w państwach członkowskich oraz ogólnie na agendę europejską, a także ponownie wywołuje napięcia między państwami członkowskimi, Komisja musi wznowić proces w taki sposób, aby zachować porozumienia polityczne osiągnięte pod koniec trudnych negocjacji politycznych (w Radzie oraz między Radą a Parlamentem Europejskim), oraz zaproponować nową wizję mogącą położyć kres utrzymującym się blokadom, tak aby umożliwić szybkie przyjęcie nowych instrumentów, zapewniając jednocześnie wystarczający poziom ochrony osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej. Nie ulega wątpliwości, że cele są ambitne i trudne do osiągnięcia, a obawiamy się, że kompromisy polityczne doprowadzą do wprowadzenia instrumentów osłabiających ochronę uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie. Konieczna jest zatem dogłębna analiza propozycji zawartych w tym pakcie.

Podczas seminarium przeanalizowane zostaną te aspekty Paktu, które w sposób szczególny wpływają na politykę azylową Unii.

Wkład może zatem dotyczyć takich kwestii jak (niewyczerpujący wykaz):

- Restrukturyzacja instrumentów dotyczących azylu i włączenie ich do nowego globalnego podejścia przewidzianego przez Komisję

- ustanowienie nowego mechanizmu solidarności

- Wprowadzenie nowej procedury "sprawdzającej" i jej wpływ na osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową

- opracowanie nowego instrumentu dotyczącego sytuacji kryzysowych i przypadków siły wyższej w dziedzinie migracji i azylu

- Nowe rozumienie podatności na zagrożenia

- Rozwój nowych legalnych dróg dostępu do Europy (przesiedlenie oraz sponsorowanie przez społeczność lub podmioty prywatne)

- Zadania przewidziane dla agencji, w szczególności dla przyszłej unijnej agencji ds. azylu, ale także dla agencji ds. praw podstawowych lub agencji straży granicznej i przybrzeżnej

- Perspektywy wzmocnienia współpracy z krajami trzecimi w dziedzinie azylu

Cele i organizacja seminarium

To jednodniowe seminarium jest otwarte dla młodych naukowców (doktorantów i doktorów) z dziedziny prawa zajmujących się europejskim systemem azylowym.

Ma on na celu zaoferowanie im przestrzeni i chwili wymiany i refleksji, możliwości przedstawienia komunikatu ustnego i poddania go pod dyskusję, skrzyżowania poglądów, a w razie potrzeby stworzenia podstaw sieci młodych badaczy.

W praktyce, podczas tego dnia seminarium (który nie będzie otwarty dla publiczności), kilka sesji tematycznych będzie następowało po sobie. W każdej sesji weźmie udział kilku młodych naukowców i jeden starszy naukowiec. Każdy z młodych naukowców przedstawi referat, który następnie zostanie przedyskutowany ze starszym pracownikiem naukowym, a potem z wszystkimi uczestnikami seminarium.

Uczestnicy będą mieli opłacony transport i zakwaterowanie.

Kalendarz

Propozycje referatów o objętości maksymalnie 2 stron muszą być sporządzone w języku francuskim lub angielskim i powinny zostać przesłane do 4 stycznia 2021 r. na następujący adres

seminairejeuneschercheursnpma@gmail.com

Autor propozycji proszony jest również o dołączenie CV.

Odpowiedzi zostaną wysłane nie później niż 18 stycznia 2021 r.

Wybrane propozycje powinny być przesłane do 14 maja 2021 r. w celu przekazania ich dyskutantom.

Wszelkie pytania dotyczące seminarium prosimy kierować na następujący adres:

Autor

Joanna Guzy

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu