Europejskie prawo postępowania karnego", Araceli Turmo - Część 5, autor: Nicolas Bremand

W piątej części wywiadu wykładowca Araceli Turmo opowiada o swojej pracy w dziedzinie europejskiego prawa karnego procesowego. Omawia rozwój europejskiego prawa karnego procesowego, utworzenie Prokuratury Europejskiej oraz zasadę ne bis in idem.

Powaga rzeczy osądzonej w prawie UE

Powaga rzeczy osądzonej jest istotnym elementem każdego prawa procesowego. Została ona uznana za zasadę prawa Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości, który stosuje ją pomimo braku źródła pisanego od początku istnienia konstrukcji wspólnotowej. Jego podstawy można określić w podstawowych zasadach, takich jak pewność prawa czy skuteczna ochrona sądowa. Powaga rzeczy osądzonej przejawia się przede wszystkim w formie zarzutu niedopuszczalności, który umożliwia odrzucenie każdej skargi zmierzającej do podważenia tego, co zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez sądy Unii. Na wyjątek ten można powołać się jedynie w przypadku, gdy kwestia sporna w pierwszej decyzji jest identyczna z kwestią będącą przedmiotem nowego wniosku. Powaga rzeczy osądzonej stosowana jest również w innych okolicznościach, w celu rozgraniczenia przedmiotu sporu w przypadku częściowej tożsamości kwestii spornych oraz w celu uregulowania kwestii korzystania z nadzwyczajnych środków odwoławczych. Funkcje sądów Unii Europejskiej również wymagają powiązania powagi rzeczy osądzonej z normatywnym zakresem aktów sądowych. Jest to niezbędne uzupełnienie zakresu erga omnes uznanego w wyrokach stwierdzających nieważność oraz, w mniejszym stopniu, w stwierdzeniach niemożności stosowania wynikających z incydentalnego kwestionowania aktów Unii. Należy go jednak odróżnić od zakresu normatywnego uznanego dla orzeczeń jako precedensów tworzących lub zmieniających normy o powszechnym zastosowaniu.

Powaga rzeczy osądzonej w prawie UE

Powaga rzeczy osądzonej jest kluczowym elementem każdego prawa procesowego. Została ona uznana za zasadę prawa Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości, który stosuje ją od początków istnienia Wspólnot Europejskich, mimo braku jakiegokolwiek źródła pisanego. Jego podstawy można znaleźć w podstawowych zasadach, takich jak pewność prawa lub skuteczna ochrona sądowa. Powaga rzeczy osądzonej pojawia się po pierwsze jako zarzut niedopuszczalności, który pozwala sądom odrzucić każdą skargę zmierzającą do ponownego zbadania wcześniejszych orzeczeń sądów Unii Europejskiej. Zarzut ten może być podniesiony tylko wtedy, gdy przedmiot sporu i strony sporu są identyczne jak w sprawie, która została wcześniej rozstrzygnięta. Powaga rzeczy osądzonej jest również stosowana w innych okolicznościach, w celu wyznaczenia granic nowej sprawy, która jest tylko częściowo tożsama z poprzednim sporem, lub w celu kontroli dostępu do nadzwyczajnych środków odwoławczych. Funkcje sądów Unii Europejskiej wymagają również, aby powaga rzeczy osądzonej była powiązana z mocą normatywną aktów sądowych. Powaga rzeczy osądzonej stanowi użyteczne uzupełnienie uprawnienia erga omnes przyznanego wyrokom uchylającym oraz, w mniejszym stopniu, orzeczeniom stwierdzającym brak mocy obowiązującej aktu prawnego. Należy ją jednak zdecydowanie oddzielić od mocy normatywnej związanej z orzeczeniami sądowymi w zakresie, w jakim stanowią one precedensy, które tworzą lub zmieniają przepisy o zasięgu ogólnym.

Inne publikacje :

Praca zespołowa

Z C. Billetem (ss dir.), Współpraca operacyjna w prawie karnym Unii Europejskiej, Bruksela, Bruylant, 2020.

Artykuły

"Ne bis in idem w prawie europejskim: Trudne ćwiczenie z pluralizmu konstytucyjnego", European Papers, vol. 6, 2021, n° 1 (wkrótce).

"The 'Europe of Common Values' and Mutual Trust in European Union Law: An Analysis of the Impact of National Resistance to a European Judicial Narrative", wkład w kolokwium Les récits judiciaires de l'Europe, które odbyło się na Université Saint-Louis w Brukseli, 24 maja 2019 r. Publikacja : A. Bailleux / E. Bernard / S. Jacquot, Les récits judiciaires de l'Europe. Koncepcje i typologia, Bruksela, Bruylant, 2020, s. 145-168.

"Case Study on France", contribution to the colloquium Implementation of European Union Criminal Law, które odbyło się na University of Malta, Valletta, w dniu 5 października 2018 r. Publikacja: I. Sammut & J. Agranovska (eds), Implementing and Enforcing EU Criminal Law. Teoria i praktyka, Haga, Eleven, 2020, s. 157-175.

"The art of compromise: The Court of Justice opts for moderate resistance to the A and B v Norway judgment", Przegląd Spraw Europejskich 2018, nr 1, s. 149-162

"Prokuratura Europejska i walka z nadużyciami finansowymi. Wiele hałasu o nic? ", w D. Berlin / F. Martucci / F. Pikod (ss dir.), Zwalczanie nadużyć finansowych a prawo Unii Europejskiej, Bruksela, Bruylant, 2017, s. 127-159

Aby pójść dalej:

  • Araceli Turmo: CV "L'autorité de la chose jugée en droit européen" autorstwa Araceli Turmo, cz. 1, autorstwa Nicolas Bremand" La reconnaissance prétorienne de l'autorité de la chose jugée" autorstwa Araceli Turmo, cz. 2, Nicolas Bremand" Środek regulacji sporów sądowych", Araceli Turmo - cz. 3, Nicolas Bremand" Powaga rzeczy osądzonej i normatywny zakres aktów sądowych w UE", Araceli Turmo - cz. 4, Nicolas Bremand" Europejskie prawo karne procesowe", Araceli Turmo - cz. 5, Nicolas Bremand" Europejskie prawo karne procesowe i zasada państwa prawa", Araceli Turmo - cz. 6, Nicolas Bremand

Autor

Rafał Kwiecień

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu